Saturday, February 4, 2012

CNF/A leh ZRO/A for Zoland

Dear It Zomi laizom te aw,

Tulaitak thuthang ahi CNF/A te thu leh Zomi te maban tawh kisai kei mimal muhna tawm hong hawmsawn nuam ing.

THE PANGLONG AGREEMENT
(Signed on February 12, 1947)

http://www.zogam.org/documents.asp?article=documents_26


Zomi te pen, ih tenna mun leh mual tawh kizui in ih awsuah ki lamdang pian a, a hizong in minam khat ihhihna kua man hong khenthei tuanlo ding uh hi.Pawl khat Mizo kici ,pawl khat Kuki, pawi khat Laimi kici in, ahizong in minam khat ih hi veve hi.

Zomi nam sung ah Revolution aphuang masa te in,

03/02/1962 kum in, U Newin in thuneihna hong lakhia a, 07/04/1962 kum in, U Nu in,Prime Minister hong semto in, kawlgam buppi Buhda biakna zat ding hong vaihawm na leh mualtung mite tan ngahding kilawm te hong susiat ding atheikhol Zomi minam it thumu masa te in, Minam leh Gam ading in hong kipan khia uh hi.

1964 kum ciang in, Ex. Col Pu Son Kho Pau, Pu Thual Zen (a former army sergeant) and former parliamentarians and politicians like Pu Hrang Nawl, Pu Dam Kho Hau, Pu Pa Cung Nung, Pu Mang Kho Pau, Pu Son Cin Lian, Pu Ral Hmung, Pu Hmun Hre, and Pu Ro Thang te in, singnuai gammual ah hong zuan ta uh hi.

1965 kum ciang in, Col, Pu Son Kho Pau leh Pu Tun Kho Pum ( Manipur ) te in, East Pakistan ( Now Bangladesh ) ah Zomi salpha 150 tawh training man in, galvan a kim tawh Zogam ah hong ciah kik uh hi.( Nampi lungsim a neilo Zosuan te mah hang in tupnasawmna tangtungzolo uh hi.)
http://www.chinforum.org/cffiles/chin_mov_1970.pdf

10/30/1965 kum ciang in, Mizo National Front Pu Lal Deng makaihna tawh Pu Tun Kho Pum te galvan te zuau khemna tawh angah teng kaikhawm in MNF hongphuang khia uh hi. Tua ma in Zomi min hoihsa mahmah na pi in, A Zo lah deih Mi la deih , A Zomi minam nasem teng lah suamlum uh ahihman in, Lusei National Front lah cih theih omlo, Duh Lian Front lah cihtheih lo in, Zomi min lehbulh in Mizo a kici zen hisawn uh hi... ( khangthak ten mangngilh theihpak ding hi kei ) http://en.wikipedia.org/wiki/Mizo_National_Front

Hun te hong pai toto in, Zomi leh Zogam suahtakna ding tupna tawh 03/20/1988 kum in, Chin Natinal Front/ Army hong phuan khia uh hi. A hizong in CNF/A te in, Kawlgam sung aom, Chin State sung bek ah a movement uh hong koih ahihman in,gam thum a kikhen Zomi te gamkhat a ih omkhop kiknopna thu tawh hong ki bangnawn hiau lo hi.
http://www.chinland.org/?page_id=11
Zogam ih cih in, India , Bangladesh leh Burma sung a om, Zosuan te teenna leitang teng a hihman in, hih Gam thum sung a om teng tuibang kingawmkhawm kik a, Zogam ( Zoland ) khat in, ih om theihna ding tupna lianpi tawh, Zomi Re- Unification Organization ( ZRO ) 1993 kum in hong phuang khia leuleu uh hi.
http://www.zogam.org/

A beisa kum tampi laipekpan in, Zomi te in, Zogam Zomi te suahtak na ding ahunzui in, na pan toto uh a, atup asawm na uh atangtung zolo leh anuntakna uh a bei tampi tak ih Pu Ih Pa te na om khin uh hi.Tu hun ciang dong minam leh gam a ding asem CNF leh ZRO bek mah ih nei lai hi.

CNF in Chin state leh Mizogam gamgi zul pansan in, kum tampi tak hamsatna tampi leh nuntakna tampi bei in, Minam leh gam ading nasem khia uh hi.Hih CNF te pen gamnuai mi teng lak pan a genthei pen te hikha ding inzong ka lam en hi.Pau leh ham kibang lo honpi khat ki suktuahna mun a hihman in, amasa in pau leh ham tawh hong buai pen kha ding uh hi.A tunglam in Falam lam te tam simpian himah leh thu tuamtuam hang tawh hong paikhia uh a, tu in, CNF ih
cih in, Mara kampau leh Hakha kam pau te tamzaw uh hi.

ZRO te in, sanggam Thahdo gal veng akipan mipi te support na tawh Manipur singtanggam teng ah noptak in Camp bawl thei in, India kumpi tawh kilemna bawl in,inn tual tat thei mahmah uh hi.Galvan zong kicing pian ta in,tupna sawmna te zong hong mapai pianpian ta hi.Kawlgam nisuah na lam a om, ih Sanggam Wah minam te in, Tanlwin gun ngal Wa minam te teenna khempeuh a mau UWSA http://www.youtube.com/watch?v=5D24qA2bUN4 galkap te in, auk mah bang in, ZRO te zong, Thanlawn gam, Singat gam, Lamka gam Hianglep gam teng ( Tedim,Tonzang leh Falam gam cia sang lianzaw sung ah ) galvan tawi in om thei ahihman in, Zogam Saklam ( Northern ) gam teng a uk hita uh hi.

Kawlgam Democracy ngah ding kikhel ding leh Zogam leitang kingawm khopkik ding zong kitamsai lua khol lo ahihi. Zomi pawlkhat kawlgam sung ah ki om kha ahihman in,ih kisai na ciang bel a om hi bek a, ei tupna ahih leh asuakta Gam leh leitang ahihi. http://www.zogam.org/images/maps/maps_01_big.gif

Zomi mipi in ih theihkim ding in, CNF/A in ,gamdang pansan in nasem uh a, Kawlgam sung ah NLD leh mualtung mite te tawh kipawlna kizopna neilo uh hi. ZRO in Zogam pansan in nasem uh a, gamdang pan huhna ngen naisam lo uh hi.. ZNC in, NLD leh mualtung mikhempeuh kipawlna pansan in Minam leh gam ading mapang in nasem uh hi.

ZRO/A te lah Tedim leh Kawlpi lam ah hong lut nailo ahihman in, CNF/A te thu tuamtuam hang tawh kawl uital te zolna zui a kilemna hong neihtheih uhpen thuhoih khat ahihi. Zomi revolution tangthu ah akiciamteh dending thukhat hong hita hi. Amau zong Tedim khuapi leh Kawlpi amukha ngeilo tam mahmah ding uh a, sngnuai alut zawh a kipan anu leh pa te sanggam te tawh akikhen tam mahmah ding hi.Gal kido nasang in kilemna in manpha zaw a,sisan luang lo a, sabuai tung ah deihteng suntheih, ngah theihna in manpha penpen hi.

CNF/A te in Tedim gam leh Tonzang gam te ah siah akaihna uh leh sumbawl te kiang pan Tax alak na te uh, numei hong matsak na te, mihing mahmah hong thahlupsak na te, agalkap ding in hong matsak na te pen Revolution hunsung ahihman in, singnuai gammual a om mite bek in theiding in ka lam en hi.Mipi te in, Chin min ahihna tawh muhdah luatding hi kasa kei a, amau zong Zomi mah hi ci in, ih pomtheih ding thupi kasa hi. ZRO/A leh CNF/A te banghun lai in kikap ngei ahiam? Athei na omkha uh hiam? Minam khat ih hihman in kumsim in thuki kupna,ki muhtuah na a neiden uh ahi a, sanggam Kuki leh MIzo tetawh aki holim den ahihlam ih phawk ding thu ahihi.

ZRO in India kumpi tawh kilemna bawlkhin zo a, CNF in kawl kumpi tawh kilemna abawl hipan hi.Mailam ah minam leh gam ading galvan tawi ih neih sunsun ZRA leh CNF bek om in, tunai in bel Thai gam gi ah ZIA cih khat hong om a, ki lungdam mahmah hi. Zomi mipi ten ih theih ding in Zomi Political makai te mihai omnawn lo a,nasep khop ding, kipawl khop ding pangkhawm ding cih bek a ngaihsun uh ahihi.Ei mipi ten tua te thuktak in ihtheih loh man in, min tawh ih buai thei mahmah a,minam vei ten Gam lei suahtak nading tawh nabuai zaw uh hi.

Tulaitak in Kawlgam gamthu pai zia hong kikhel ding bang hiai huaisam pongmawk in, mualtung mite zong a tactits uh hong laih ta uh hi. A hizong leitung ah zuau khem minam in akiciamteh Kawl te thungen 30% up bawl in, thau khia kuamah omtuan lo uh hi.Tu hun laitak pen Kawlgam politics pen alunglut huai mahmah hun ahi a,ZRO leh CNF makai te zong amit khu mul uh lingling ta ding uh hi.Pasian in gam hongpiak nopnak leh pankhopna tawh hong gualzosak ding hi.

Thu khupna in, Minam leh gam ading asem khia te langbawl lo in, it bawl ni.Khan lawh hunta hi. Min thupi masa lo zaw in, Gam lei suahtakna thupi masa hi. Asuah ta gam ih hihteh, Kuki land, Mizo land, Zoland, Lai land, Chinland cih teng lah pan mipi atam pen thukim na tawh ih gam min ih phuag ding a, ih pau leh ham teng ngawm khawm in lai khat pau khat common language in ih nei lel ding hi. Tedim leh Tonzang bek Zogam in ihmuh leh na zingmai na phiat kik phot mai un cih deihsak leh veina tawh keimimal muhna hong hawm sawn ing.

Veina bek tawh,

Tg. Zogam Mungno
02/04/2012

Sunday, May 29, 2011

Pau leh Ham Part -3

Tg. Letpau >>> Damdam maw Lia Neihsiam?
Lia.Neih Siam>>> Topa huhna tawh damzeel dam ing ei… Nang ee??

Tg. Nangma vangtawh dam ing ei..Nang tusun teng bang semsem na hia?? Nets sungah lah hongdawk mahmah lo a…??

Lia. Nasep kician dang omsam kei in, ahizong’ company ah kasep kawm in Zo minam te khang tangthu ka kawi kankan laitak hi ei..Nang ee???Na nasep ahoihhoih mah hia???

Tg. Hoih lel ei.. Ahizong nang cihtaknak in,Zomi leh Zo minam cihvai keizong ka kankan laitak himah ei….Kikum toto leng hilo dia??

Lia. Ai ve maw!!!!Tua nang mimal muhna sanna ah Zomi leh Zo mi akilamdan na bangcih khenkhiat mah na hia??

Tg. Khenkhiat theih cihbel hikei in, ahizong asiangtak in ih muhkhiat theih ding in, Zo ihcihpen Ihpianna generation min hi a, Tua Pu ZO pan hong piangkhia te ZOMI ( Zo people ) cihdan in ciantak inkilangh sa ing.

Lia. Aw !!! Lungdam mahmah ei U Tg aw.. tuahang hiding aive!!!! Zomi te teenna pen Zogam, Ihlai zatpen Zolai, Ih annek pen Zo An, Ih ngeinate pen Zongeina, Ih pau ihham pen Zoham Zopau anacih uh telsan ing ei..
Tua leh U Tg aw!!!, Lushei gamah Duhlian, Lai,Falam gamah Laizo, Ngawn,Lumbang, Taisun cihte leh Lamka gamlam aa om, Vaiphei,Zou, Hmar,Simte,Thahdo, Gangte cihte pen aminam min uh maw, ahikei leh Zo minam temah maw.., apau leh ahaam uhtawh kituak a, amin akivawh maw…Nong telgen thei laitam????

Tg. Zomi ihcih sungah paunam tuamtuam tethu leh, omna teenna munlehmual hang a, ih min kivawhna te tawhkisai in, hong genthei lua zen ning ei….den aa,atung ah nagen minteng pen Pu Zo khangpan hongpai khia mite vive hi.Ahizong in, Pu Zo tapa min,ata pa ih tapa min cihbang in,kuamah in khangthu laikingelh nasung ah akiciantak in, a atkhiathei leh Pu Zo bangkum pawl in suak a, bang hunpawl pan kipan ZO min kilanghkhia cih kuamah in theizonai louh hi.Banghang hiam cih leh nidang in laikician ciaptehna kinei nailo ahihman in upmawhna leh Shan minam khangtangthu ( Pong Kingdom AD 80 – 1474 ) laibu te pan pawlkhat, Sengam ah Zhou Dynasty (http://en.wikipedia .org/wiki/ Zhou_Dynasty) sungte ah ihet kik ciangin, Zo , Yo. Yaw, Yao, Zho, Zhou, Zaw , Sho etc:- cihbang in kimu thei ahihman in, ZO cih kammal pen Mihing khat min ahihlam kisiangmuh mahmah thei aive..

Lia. Aw hi maw!!! Tua leh Lushei gam aom miZO te zong ih pupi ZO min mah lasuk uh aive maw..

Tg. Hi buang ee..Adiakdiak in Lushei gam ateeng te in, ZO min alak na uhpen, Pu ZO suanlehkhak te kahi uh cihna aive…

Lia. Aw hizaw maw…Tua leh minam khat ih hive mate… Tua leh katel loh ah, Hlakha Zou acih te e leh, bangcidan a hia???

Tg. Mualtung khuavotna gam ah aten man un, Hlakha Zou a kici ai ve…A mau paulehham hang a Zou kici hilo in, ateenna mun tawh kisai hizaw hi…Gtn:. Nang bangbeh nahia???
Lia. Keimaw Ka Pa Gualnam beh kanu Naulak beh hi a, keibel Gualnam beh hi ing..Ka pa lam azui kai ve..

Tg. Aw !! tualeh nang tun Mualbem khua ah piang cileng Teizang kam na zatding ai vemaw.. Azenzen in Thuklai khua ah piang hile cin, Sihzang kam na zat ding cihdan e maw…Ih khankhiatna kammal pen Zo pau sung ah namkhat hilel in, awkaih kibanglodeuh cihman bek hi a, tua pen minam kam or Pau nasak leh khialding nai ve lawm….

Lia. Kalaisai himawk mah ei…Tun teltaktak ta ing ei..ken nidang a, Teizang mi, Sihzang mi, Saizangmi, Khuanomi, thado mi etc: cihdan a omsa e, nong telgen ciangh Zo minam ( Zo people ) te himawk hang ei..Ih ten muntawh kisai bek a, kamzat asuktuah akahto apheitaai cih te bek a om ai ve mate…

Tg. Hilua ei..Keibang Ka Pa Samte beh hiin, keipen Sihzang lak ah khangkhia ka hihman in,Sihzangkam nuamsa ing..Ka Nu bel Naulak beh hi in, ka Nu in zong sihzang kam mah nuamsa zaw lai..Ka Nu tebang Dimlo khua pan hi in, ataktak in Dim kam tawh apau ding hi ven, ih teenna mun tawh akisaizaw na hizawmawk ai ve….Tua bek hilo, ka paneu bang Samtal khua ah teeng e maw, Thahdo kam nuamsa za pah aive…Ka cihnopna ah ih teenna munmun te kam kizang a, tuapen minam ihsak lohding ka cihna hilel ee..

Lia. Telsiam lua ta ing…Beh khempeuh bang abulteek in kankan lehang Ciimnuai pan aki paikhia vive hituak sa mawk ing ei..

Tg. Hilua kisa ei lawm, gentehna tulaitak Zou kam azangh tebang Ciimnuai khuapan in, Pu Hang Hil makai a, Pu Tung Nung, Pu Lian Zaw, Pu Tai Thul, Pu Tung Dim leh Pu Neu Zaw tepan hong kipankhia hi ven…

Lia. Aw hi maw!! Lungdam tak ei..

Tg. Tua hi in, Thado te Guite behte bang akhangthu uh enkik leng, Ciimnuai pan Pu Song Thu suan ahi Thado gamluah Aisan gui, Pu Sek Thah suanpan hongpiang hi a, Pu Ni Gui tapa upen Pu Gui Te leh anau Pu Ni Vang hi in, Pu Gui Te suanlehkak teng Gui Te beh puasuak a, Pu Ni Vang in tapa thum nei a, Pu Mun Luah, Pu Zil Om leh PU Nau Lak te cihbang in akhang na paisuk uh hi. Ih et kikkik ciangin, Ciimnuai pan hongpiang khia vive hi a, Zo cihkammal pen kei ahi, ko ahi acithei tuan kuamah omlo in, ei te piankhiatna ih Pu Zo hi cihciangbek siangtak in ki sui kikthei hi..

Lia.. lungdam sawnsawn ei.Ka theihloh thu tampitak hong telsak nahihman in, ka lungdam mahmah ei..Tua nong genteng ka khua uh a, khanglui putek thuthei te nadong kikning maw….Eiii!!! cih dihdih ihkiho nuam in, ka nasep paihun leuleu tain, zing nitakteh zomkik ni ei maw…Lundam mahmah..

Tg..See u….

Ehhhh na khawlpak KHUL la pi na ngai aw…!!

(a) Eiteng khawlkhawm atuam omlo
Vannuai cipeuh KHUL pan apiang,
Tuunsung khat pan piang hi ngeingei e..

(b) Tuunsung khatpan piang hi ngei ngeei,
Sanggam suahpih laigui zawng,
Khawm hi ngeingei e”.


Tg. Zogam Mungno

Thangho leh Liando

NauLak beh leh Thangho thu atelcian nuam te ading in hih anuai ah hong hawmsawn ing.NauLak beh laibupi sung pan kong hawpsawn hi.

Naulak beh te Tual phuisam nasung ah " Ciimnuai, Geeltui, Khuangen, Sasih, Dimpi, Kalzang" cih min lo in kipan hi.

Thangho leh Liando te neulai tangthu ih theihsa ahihman in kong at nawnkei ding a, A tenna uh Ciimnuai pan Geeltui, Dimpi ah teng in,asih ciang in, alutang uh Dimpi khua Naulak te hanken ah ki vui hi..( hih Thangho leh Liando lutang te pen ciingtawh ki gan bikbek a, sakol lu ciacia pha hi ci-in, ka pianna Nu in Dim Han suang kuahawmvang sung ah aneulai in lut in, amitmuh hong gen den hi..Ka Nu damlai a, Pyidawtha Ka inn uh ah omlai hi...A ut peuh in dottheih lai hi.)

Thangho pen zi neilo in si a,Liando in zi nei in, azi min Neihtong( Neihchong ) kici hi.Liando in Daal ( Dak ) lamdang khat nei a, Vanleng khua ah Sial 30 tawh zuak kici hi. Lailen khua te’n Sial adeihngawh man in Liando na that uh hi. Liando asih ciang in Naulak te’n alutang la in, Dimpi han ah a U Thangho mahtawh akibang in vui khawm hi.Thangho leh Liando gamh teng NauLak te’n tom in,a taakdo ding in la uh hi.

Thangho leh Liando la akici dawng 20 te tuni dong in Naulak te’n, Songla ( Ton lapi) in neilai hi. Thangho leh Liando pan apiang Sumtawng Thoihna zong NauLak te’n zang suaksuak hi. Geeltui khua masa pen, tulai tak Dimpi leh Suangpi khua kikal sialtang lui neklam ah om ahihi.

Tangthu sung ah Thangho leh Liando in “ A gamh a go te lei ah phum” cih thutawh kisai in, Suangpi khuami khat in tua vangil phumna mukha ngei ci’h Cap; Ngul Za Thang in gen ngei hi.

“ Ciimnuai A Sa Kibaak, Geeltui Ah Kithuk “

Thangho leh Liando Ciimnuai ah ateenlai un, tangah lubawk in genthei mahmah uh a ,nuntak hamsa sa mahmah uh hi. Tua hun in A Ni bek in it a, amau unau ait kuamah omlo hi.Khat vei akhua sung ah Sialpi khat ki go a, amau Unau zong sa kingawhna kiang khawng ah adakdak uh leh sa semsem papi khat in, Sial khe guh khat sattan in “No Unau hih ciahpih unla huan un” ci-in apia hi. Amau Unau zong nuam mahmah uh a, ciahpah in, saguh ahuan pah lingling uh hi.

Thangho leh Liando Ciimnuai pan Geeltui hong lal ciang in,hong Hau pha mahmah uh a, aneulai a Saguh apia pa phawk kik in sam uh hi. An alim theithei huan in, sagawh in Zu leh sa tawh zin do uh hi.

Liando in azi kiang ah. “ A sa hong piak saguk bawk hi, “ A tak nemnem na pia aw NeihTong aw” ci-in, an limtak pia in, lungdam kohna ( Thanks Giving ) na bawl hi. Tua ahihman in thu ciin in, tuni dong in tua kammal ki nei lai hi...

Thangho leh Liando Geeltui ah hong nopsak ciang in La naphuak uh a;

a.* Ka Tun nu’n kuangpi hong khup e,

Nuai a muan lei suak ta ding aw e,

b.* Nuai a muan lei suak ta ding aw e,

Ni nu’n dal gua bang hong hah ta e,

a.* Ni nu in dal gua bang a hah hi e,

Geeltui ah Ni bang ka lun hi e,

b.* Geeltui kamkei sa vungvung e,

Khuathang vaipi ( phuipi ) a pal bang ka nan aw......

Hih atung Thangho leh Liando te tangthu leh Naulak te kizopna tawm kong at hi a, theihbeh nop aom lai leh ki kup tohtoh ding in, hoih kasa mahmah hi.

Tg. Zogam Mungno

Saturday, May 28, 2011

Zogam apiang

Zogam pan apiang Zomi laizom te,


Zogam pan apiang Zopuan ka silh a ka lungkim in kilawm ka kisa khiukheu hi.

Zogam pan apiang Zoan ka ne a, lim ka sa bal mahmah hi.( Adiakdiak in vaimim,baal,Nga,Kaithum)

Zogam pan apiang Zozu mah khum zungzung in,tha dim ka sa nihniah hi.

Zogam pan apiang Zolia te mah amel hoihdiak in,Zotaang te tawh lungkituak phadiak citciat se hi.

Zogam pan apiang Zoaktui mah sial dawn zoleng tha om kasa sese hi.

Zogam pan apiang Zolai mah tawh laiat laisim leng muibutna ka nei piannong hi.

Zogam pan apiang Zopau mah tawh pau ciatciat leng ka lungkim khinkhian se hi.

Zogam pan apiang Zodamtui mah siangtho in lim kasa ngaungau hi.

Zogam pan apiang Zohuihkhi mah huih khempeuh lakpan siangtho pen in cidam huai kasa citciat hi.

Zogam pan apiang Zosial sa mah lim ka sa penpen hi.

Zogam pan apiang Zovok mah limci kasa nihniah hi.

Zogam pan apiang Zothau mah agin ngaihpha kasa dingdeng diak se hi.

Zogam pan apiang Zovaphual te kiitna mah thupi kasa penpen hi.

Zogam pan apiang Zomi te mah pau leh ham tawh buai kasa bilbel hi.

Zogam pan apiang Zota te mah makai peuh utphadiak kasa khelkhel hi.

Zogam pan apiang Zola te mah lakam tawh kidim in ngaih kasa diak zungzung hi.

Zogam pan apiang Zogalkap te mah hangsan in galdo siam kasa mahmah hi.

Zogam pan apiang Zomi Pastor te mah pawl phuatthak siam kasa citciat hi.

Zogam pan apiang Zoheisa pak mah etlawm kasa phadiak hi.

Zogam pan apiang Zobualtui Lih li mah lamdang kasa penpen hi.

Zogam pan apiang Zobuk mah lamdang sa in etlawm kasa citciat hi.

Zogam pan aping Zongeina te mah thupi pen ka sa bilbel hi.

Zogam pan apiang Zovontawi te mah ciim kasa a,pilzong kasa diak se hi.

Zogam pan apiang Zomi Namni mah thupi kasa diak mahmah hi.

Zogam pan apiang Zomi National Congress party mah minam ading sem kasa penpen hi.

Zogam pan apiang Zomi Re-unification Organization te mah,minam ading luangkham kasa sediak hi.

Zogam pan apiang Zomi te mah pil kasa pha diak se hi.

Zogam pan apiang Zomi te mah kithutuak na lam ah nang kasa pen hi.

Zogam pan apiang MIHING khempeuh ZOMI hihna leitung munkhempeuh ah thang tawntung ta hen..

Zogam pan apiang ZOMI khat ka hihna tawh,

--
Tg.Zogam Mungno ( Patriot Fighter )

Tuesday, May 24, 2011

Pau leh Ham awkaih Part - 2

Dear It Zomi te,

Pak huan sungah pak mel namkhat bek tawh kizem mawk leh etlawm lo a, lim leh mel tuamtuam anei Pak huan hi leh mittawh et in etlawm a, asung ah vak in tawlnga leng ih lungnuam se hi. Zogam ah zong khua khat leh khua khat ih pau kibang ki telsiam thei na pi in, ih awsuah akaihdan kibang lo in, zaknop phadiak se hi..Pawl khat te in kai sukpian, pawl khat in kai khollo in,hi pian bauhbauh se hi.

Tua awkaih tuamtuam tawh akidim Zogam ah nuam ihsa lualiang a,ih khua awsuah (awkaih) te peuh minam min peuh ihsa kha thei zanzan mawk hi.Bang hang hiam cih leh pawl khat te awsuah ( awkaih ) akibang khua 6 - 7 bang aom khin te pawlbang, ih awsuah kibang ahihciang ei awsuah akibang teng minam khat hihang a ci kha zong kiom theikha in ka lam en hi.Bangbang in ih ngaihsun zong in Zogam ah ateng teng laigui kizom unau laizom te ih hi a, sungkhat( sulkhat ) apiang Zomi te ih hihi.

Et theih pak ding in, hih anuai a te, hoih tak ngaihsun kawm in hi le hang minam khat ih hihna, sul khat piang ihhihna kician mahmah a,ih tenna khua pau awsuah ( awkaih) pen ih khua mun ah ihzat a hih lelna ki lang hi..Minam pen Zomi ih hi a, awsuah leh awkaih in minam hi ngeilo ahihna ki lang mahmah hi.

Nau Lak beh khempeuh Dim awsuah ( awkaih ) zang kimlo hi...Pawl khat in, khuano awsuah, Teizang awsuah, Paite awsuah,Ngawn awsuah, Lusei awsuah,Zou awsuah, Saizang awsuah in, ih tenna khua leh ih lamkiatna khua dungzui in ih awsuah kizui ahihi... Bangbang awsuah ih zangzong in, Nau Lak beh khempeuh apianna khat pan ahi a, Pu Naulak zong Zomi ahihi.

Tua mahbang in,gentehna in, en suk leng.....

Suk Te beh khempeuh Teizang awsuah khinlo hi.
Gual Nam beh khempeuh Saizang awsuah khinlo hi.
Sam Te , Mi Lun, Tai Thul, Man Tuang, Man Lun beh khempeuh Zo( Zou) awsuah khinlo hi.
Suan Tak beh khempeuh Sihzang awsuah khinlo hi.
Gui Te beh khempeuh Vangteh awsuah khinlo hi.

Hih atung a Beh teng bek en le hang zong, ih Zogam ah ih tenna khua leh mun leh mual tawh kituak in ih awsuah luanzia akibang lo ahihi.Awsuah ( aw kaih ) kibat lohhang in ih Zo Ngeina lapi te, ih lakam te pen Lusei, Thahdo, Pawi te mahtawh avek in akibang ahihman in, ih pianna PU khat minam khat unau laigui zom khat ih hihi.

Awsuah ( awkaih ) tuamtuam ihzang phial zong in, minam khat ihhihna bang teng in hong telsak in, hong paikhia theilo hiam ci'h ensuk kik ni. >>>>>>>

Hih anuai a kammal te pen, bangbang awsuah ( awkaih ) ihzang zong leh ih tenna ih lamkiatna mun mual akibang kei phial zong in, tuni dong ciang akizang den kammal leh awsuah te ahihi.

Vok, Ak ( Ar - Al ), Bawng, Sial, Sai, Keel , Ni leh Kha ( Tha ), Aksi ( Alsi - Star ), Nu leh Pa, Pi leh Pu, U leh Nau, Ci ( meh lak a sawh ), Tui ( dawntui ) La ( hla - Song ) , Guah ( Vuah ) . Pasian ( Pathian ) , Um leh Bel , Lum leh Tei, Khuang, Dak ( Dal ) , Lih ( Rih ) bual , Mual ( Tang- Tlang )... cihbang dan nengneng teng.....

Ih lamkiatna ih pianna ih khua ciat ah ih zat pau awsuah awkaih te pen pianpih bilsungkhum awkaih te hilel a, Zogam a piang ih hihman in Zomi te ih hihi.Zomi Zogam neusek lo in, bangcibang in asuakta gamkhat in leitung ah ki omthei ding hiam ci'h, tupna leh kithutuahna ih neih kimciat ding kong hanthawn hi..

Zomi Zogam ading... Mapang khawm ni...

--
Tg.Zogam Mungno ( Patriot Fighter )

Pau leh Ham awkaih Part - 1

Dear Zomi sanggam te,

Mihing khat in ihpian tung in ihkhua bek mah khua aom ding kisa kha thei hi. Tua mahbang in ih pau bek mah mikhempeuh in thei kimding in ki ummawh lai hi.Tua bang ...... nengneng thute pan in, ki khangtoto a, khua ki mumu in, muntuamtuam gam tuam ah ih zin suk zintoh theih khit teh leitung pen azai mahmah leh minam leh pau awsuah nam atam mahmah ahilam ki mukhia hi.

Kei leh minam tuamtuam te pau ( aw suah )

Ka pianna Nu leh Pa Laibung khuami hi in, Khuano awsuah ciktak a zang khia ahihman in, khuano awsuah ka siam phadiak se hi.Ka lamkiatna pyidawtha khua ahihman in,khamtung pan hong lal suk pau awsuah namkim kingawmna hi a, Zomi awsuah khempeuh kisuktuahna ahihman in pyidawtha Zopau kasiam mahmah leuleu hi.Phawh se hia???

Ka neu a kipan kasangkah pih te Teizang awsuah zangh vive ahihman in Teizang awsuah amau mah tawh ka kibang lel hi.Ka inn veng te, Tuitawh, Kaptel, Tauleng, ,Zangtui, Mualbem, Muizawl, Dimlo, Laitui, Keeizang, Muallum, Thalmual, Vangteh cihbang in khuanam kim pan vengkhat in omkha ka hihman in amau awsuah ciat kizaza den a ki siam pah lel hi.Ka khua veng teng ah Ngawn khua thum om ahihman in Ngawn pau zong ka siam pah lel hi.

Kum 13 ka phak in Aizawl ah kazin a, Lusei( miZo ) pau kha 2 sung in ka pau thei pah hi.Kum 15 kaphak ciang in, Myaungmya ah sang ka kahsuk a,Kawl pau kizang ahihman in, Kawl pau kasiam pah hi.Kasangkah pih te Dekte ( Karen ) leh Behte ( Kachin ) te tawh lumkhawm kahihman in amau pau zong annek nakhop ka thei hi.Kum 16 ka phak in Kachin gam ka zin ciang in, Kachin pau ka sin teng kizanghthei pah ahihman in noptuam na tampi ka nei hi. Kum 17 ka phak ciang in, Shan Gam Maishow (Mongshu ) ah ka zin a, Shan, Wah, Sen tetawh kikhawl ka hihman in, Shan pau, Wah Pau, Sen pau tawh zawlthu gentheih khop na ding ka thei hi.

Kum 22 ka phak ciang in ZRO ka join a, minam naseppih te Paite, Vaiphei, Simte, Zou, Gangte, Hmar, Thahdo( Kuki ) te tawh kikhawl in , anne khawm tui dawn khawm ka hihman in amau awsuah bang in ka pau thei hi.

Kum 26 ka phakciang in,Thailand Bangkok ah Refugee in kum 3 sung ka omsung in Thai pau ka siam mahmah lel hi ( Sawadeekrap ) .Kum 29 kaphak ciang in, USA ka tung a, Mangpau ka sinsin leh siam ka kisa mahmah a, mikang te bang ka hopih leh awsuah man lua ahihman in tello kik liang uh hi. Pawl khatte in Red Indian te na hiam bang hong cidektak liang uh hi.

Ka cihnopna ah Ih pianpih awsuah pau mangngilh lo in, Mi namdang te pau awsuah zong ih siam theih zahzah in sin in, ih siamsawm ding thupi ka sa hi.Kei pianna awsuah Khuano pau ciktak tawh hong kihopih leh ka dipngek hong vutsuk in ka lungnuam phadiak se hi. Tua mahbang in namdang te in zong amau pau ciktak tawh hopih thei in hi leng hong it mahmah ding a, nasep na ahizong, nuntak zonna tuamtuam leh vai tuamtuam te ah Pau awsuah tampipi theih pen kikhial hetlo ahihlam ka phawk sansan hi.

Nang pau awsuah thuoi nasak mahbang in, midangte pau awsuah thupit bawl in, tua hi leh nang azong hong ki thupi sim ding hi.Nang bek pau awsuah nei hi zenzen lo in, mihing khempeuh in pau awsuah anei vive uh ahihi.Zopau ih cihcih sung pan ih tenna khua awsuah aniam asang dung zui in tawm en suk leng....
English - How are you?
Teizang - Na dadam zia?
Sihzang - Damdam niziam aw?
Khuano- Damdam buang nam?
Zou- Na dadam ei ma?
Saizang- Na damdam hia?
Lushei - Ih dam ve em?
Thahdo- Na dam maw?
Kawl - Nyi kawng La?
Sen - Nyi Hau ma?
Thai- sawadee Krap?

Cihbang in akhiatna kibang awsuah kibanglo vive ahihman in,leitung tomkal ihnuntak sung Pau awsuah tampipi athei zo te ahampha ahi a,mi pau ih theih kei leh zong eipau beek siam sawm mahmah leng hoih pen ding hi.

Atelthei ih om leh lungdam mahmah na cihsak oohhvooo.. Mate..Cise..Sese..Liangcia,
heihai, mengmang, milmul,liangluang, lenglang, kialkual, kulkul,khialkhual,siuhseuh, seisuai, kengkang, kihkuh, zenzen,liang aw,Hilai ci o,philphul, pelpul,luailuai,kheukhau,khinkhian,Seisai, Nongcia, CieuCiau, Teitai, Tiaituai, Tentan, Khinkhian, Q kheu, Belbal, Belbol, Nengnang, Ningniang,Nelnal, Nangnang,Nemnam,Siasua, kiuhkeuh, cihdan nengneng...

Mikang pau in leh mikang lai in athei ih om leh hehpihna tawh hong theisak kik un cih kong thumnuam kawm hi.Zopau athukmahmah dan leh namdang tawh akibang kholloh dan cihdan khawng peuh maw..cih se maw..phawkse hia...Vialnong in maw. hih pian kheu se...Zoplai ding....--
Tg.Zogam Mungno ( Patriot Fighter )

Thursday, February 17, 2011

Pu Thag Za Dal Interview

INTERVIEW | PU THANG ZA DAL PDF Print E-mail
"India pen 1965 (kei ma i kum 20 ka phak lai) ah Imphal leh Lamka ah hong zin ngei ing. Tua hun in Pu Tun Kho Pum i phualpi (camp) ah nipi kal 2 (2 weeks) a mah tawh ka om khawm hi. Imphal Jail sungah Pu Son Kho Pau ka va ki muh pih hi. 2003 kum in Calcutta, Gauhati, Shillong leh Dibrugharh - a vek in ni pi kal 3 kong hawh ngei hi."

Tutung ZogamOnline in Germany a khosa Pu Thang Za Dal i houlimpih thei a, kipahhuai i sa hi. Amah Pu Dal hi Chinland Guardian te’n a paisa kum 4 ma deuhin interview ding a ana dawp khin mahle uh lohsam ua, tu’n ei ZOL toh houlim ding lem honsakpih ahihman in manpha i sa khol diak hi. Pu Dal hi India Zomite in i theih khollouh hangin gam-le-nam a dinga ama hihtheih bangbang a ana kizang mahmah mi khat ahi hi.

Tu’n amah i theihchiang semna dingin amah toh i houlimna sim theih dingin i luikhia hi.

ZOL: Amasa in ZogamOnline minin Chibai Pu Dal! Houlimna ding hunlem na hon bawlsak man ka lungdam uhi. ZogamOnline mun tuamtuama om Zomi te kithuah leh kizopna dinga ka na bawl uh hiven, na veh kha ngei diam ah...
TZD: ZOL pen kha khat sung khat vei bang regularly in hong hawh mah ing.

ZOL: Panpah mai le. Na pianna, na khanletna, na laisimna khong no’n hilh thei diam?
TZD:
Polical activity pen 1963 kum bei lam pan a kipan (kum 19 ka phak hun) a active tak a diangta ka hih man in matriculation exam zong ka bawl man nawn kei hi.(4th Standard exam ka bawl ma deuh ka ci dam lo man in kha 3 sung lupna tung ah lum ka hih man in examination ka kia a, 5th standard ka tun ciang zong in ka hernia operation bawl man leh ka mittang dam lo man in kum lang khawl in exam ka bawl nawn kei hi.)1964 pan a kipan Germany gam ka pai dong (1978) Kawlkumpi langpan Kawlgam sung armed movements tuam tuam te kiangah ka khualzin leh ka sep tam pen hi. Ka political activity tawh kisai khen khat belh tu khasung (13th-15th October ah Aizawl ah a ki bawl Seminar) sungah aki hawm khia CHIN FORUM MAGAZINE sung sim thei nu teh - A thu lu: SUPPRESSION OF CHIN NATIONAL MOVEMENT FOR FEDERALISM UNDER THE REVOLUTIONARY COUNCIL AND THE BURMA SOCIALIST PROGRAMME PARTY(1962-1988) . Tua sung ah om Pu Thang Za Dal a ki ci pen kei mah hi‘ng.

ZOL: Na zil-le-ta te, bangchika zi nei, nau bangzah nei, na tate bangbang sem chih khong hon hilh ve.
TZD: Ka Zi pen Assam gam ah Ahom kingdom a phutkhia Mao Shan mi nam te hi. A mah mah zong Mao Shan Ukpi nam te hi. Ka ta nu Dim Khan Vung pen hih mun ka tun khit uh teh suak hi. A mah pen tulaitak in Hamburg University ah pilna sin in om hi. A man dek ta hi. Man leh Sangsya (teacher) sem kha in teh. German, English, Christian, Shan min cih bang te nei lo hi. Ka nu Khup Kho Dim tap aa Dim Khan Vung min ka pia uh hi. A min seel pen “Vungpui“ hi.

ZOL: Bang kum a Germany bangchi tun khak na hia? Tu’n Germany a koimun a bang sem na hia?
TZD
: Germany ah 1978 in tung ung. Hamburg khuapi ah om ung. Hih khua ah a teeng mi pen 1.8 million bang hi. Germany gam bek hi lo in Europe khempeuh sungah zong a nuam leh a hoih pen khuapi te lak ah a 2 na hiam 3 na hiam hi. Ka te‘n na mun pen Hamburg University campus tawh ki zom lian a hih man in nuam peuh mah hi.

ZOL: Na nekzonna na nasep toh kisai non hilh thei diam?
TZD:
Hih mun tak ah Taxi hawl ing. Kum 18 bang pha ta. Germany gam khuapi lian khempeuh phial ah taxi driver te lak ah 90 % bang pen German mi a hi lo gamdangmi(foreigner) ngen hi. Iranian te tam pen. Tua khit teh Afaghanistan, Arab leh Turks te tam pen hi. Kawlgam pan Germany gam bup ah taxi hawl a sem pen kei bek hi ing.

Hih gamdangmi taxi driver te sung ah medical doctor, engineer, lawyer, architect cih bang leh academic lam ah doctorate a ngah khinsa zong tam pi om hi. Hi taxi hawl tawh ki zom in ih minam pihte’ theih ding a ki lawm leh a thupi mah mah khat pen ei Third World gam tuam tuam te sung ah taxi hawl bang hi lo in TAXI STAND khempeuh (railway station, airport, seaport cihte pawl pan a ki pan) ah a tung masasa line sung ah ki gual in passenger te ki ngaak hi. Ei lam bang a taxi hawl te‘n passenger kituh gawp, kisut gawp chih om lo hi.

ZOL: Nang Germany a citizenship nei dan maw, omdet na sawm hiam?
TZD:
German citizenship suak nuam lo ka hih man in seau lo hi ing. Citizen ka suak nop lo na thu pen a dang hang hi lo in ZOMI/ZOSUAN ka hih na PRIDE ka neih na hang hi. Tua a hih man in kei pen political refugee status tawh om lai ing. A German law dungzui in ci leeng kei pen hih gam ah ka om zawh kum 8 a phak khit teh citizenship seeuh theihna right nei hi ing. Kawlgam mi hih gam ah a omte (2000 kiim bang hi kha in teh) lak ah kei bang a citizenship a seeu nuam lo kei bek ka hih man in ka pawl, ka lawmte khempeuh in kei pen MIHAI sung ah hong koih uh hi. A mau hong muh dang mah bang in zong MIHAI takpi mah mah hi kha ning. Bang hang hiam cih leh hih gam hong tung te khempeuh in citizen suak nuam lua a hih ciang e! Ka zi leh ka tanu uh zong German citizens a suak zawh sawt ta.

ZOL: Zosuante tanchin laibu khat na gelh hi in ka thei a, a bu min bang ahia? Bangchik chianga gelh zou ding?
TZD
: Hi mah hi. Ka paper thu lu pen An Introduction to the Zo People of Bangladesh, Burma and India hi. Wikipedia(English) sung ah mun 5 khawng hiam ah Links in ki koih. Hih paper pen sawt lo in ki update ding hi.

ZOL: A thutun bang chih leh bang ngimna nei a na gelh ahia chih nong hilh thei diam? Laibu dang bangzah na gelhta a? Na Autobiography khong na gelh (sawm) hiam?
TZD:
Tu lai tak tua paper ka update na diing in buai keei hi ing. Tua lo bel Burma‘s 56-Year Old Civil War(1948-2004): A Brief Chronology cih khat zong ka gelh hi. Tua ban ah Kawllai tawh Where Are We Heading For? cih thulu tawh 1977 kum in laibu khat ka gelh a copy tam pi ka na hawm khia ngei hi. Tu lai tak ka buai pih pen laibu khat om. Thauvui. thautang suang a political movement khat tawh political aims and objects te ngah na diing a diang khia nuamte i zat ding a kisam guidelines cih bang daan khat hi. First draft pen laimai (page) 180 bang pha. 2012 bang teh ka man siang zo tam. Hih laibu sungah a thupi peenpeen topic lak ah STRATEGY leh TACTICS lam hi pha diak hi. Autobiography khat gelh ding in kipan pan taa ing. 10-Year Plan hi.

ZOL: I history leh ngeina toh kisai laibu i neihte a tangpi in bang na chi muh a?
TZD:
Ih neih sa history leh ngeina toh kisai laibu teng hoih tak a gawmkhawn in STANDARDIZE daan ding kisam sa ing. Bang hang hiam cih leh minamdangte‘n ih history leh ih culture te lunggulhnaa tak tawh study bawl nuam leh authoritative references a a zat thei tak tak diing om naai lo hi ci in mu ing. Kei bang sum-leh-pai a ki cing in nei hi leng hih bangte project khat tawh bawl khiat zawh na ding in panpih/huh nuam phial hi ing.

ZOL: Laibu i gen leh Pu Vum Ko Hau chihte khong lungsim ah a hong lut a. A tanchin tomkim a diakin lai lam a a contribution nang theih bangbang non hilh thei diam?
TZD:
Pu Vum Ko Hau ii laibu pen ka sim sim teh GOLDMINE tak takkhat na hi mawk hi. A mah zah in ih Zomi te tung taang thu tuam tuam te a cing in a khawm khia khin Ei mi lak ah tam lua nai lo ding dan in ka mu hi.

ZOL: A min Vum Kho Hau ahi hia Vum Ko Hau?
TZD:
A official min pen Vum Ko Hau cii in gelh hi. A kua ma peuh ih thei sa ciat mah bang in ei Zomi te‘n ih spelling uh ki standardized nai lo a hih man in ih lai gelh daan te ih uut uut in ih gelh mai hi. Kawlgam lam Zomi te‘n khenkhat in “Kho“ tawh gelh; khenkhat in “Ko“ tawh gelh; khenkhat in “Khaw“ tawh gelh. Hih bel a bulpi hong pian na peen “KHUA“ hi ngeel khaa in ka um hi.

ZOL: Kua in influence a amau hunlai a lai leh pilna na deih leh sin hi ding hiam?
TZD:
A mah pen a neu lim lim a pilna lam leh siam na lam a kin khat hii in ka thei.
A pa zong Zomi lak ah Kawl lai leh Kawl kam a siam ma sa pawl hi.(Ki phatsakna dan peuh in nong muh khak kei uh leh maw- a nu Pi Ciang Zam pen Lophei Ukpi Pu Khup Lian (ka pa i pa) i first cousin hi. Ka pu pen Mikang te ih do hun lai in hand-to-hand fighting tawh semi-automatic rifle a ngah masa pen hi. Tua hun in a kum 20 bang pha kha leh kilawm.)

ZOL: Kawlgam political dinmun leh kawlgam a Zomite dinmun na muhdan tomkim non hilh thei diam?
TZD:
Kawlgam political dinmun pen hih bang interview sungah geen khiat ziau diing in complicated lua sa ing. Ei Zomi dinmun zong layman khat in baih tak aa tel thei ding in gen ding haksa sa ing.

ZOL: Zosuante – Chin, Mizo, Kuki, Zomi chih bangin min tuam chiat pomin i om a, mailam ah i kigawm theih na gingta hiam?
TZD
: Zosuante teng ni khat ciang in ih ki gawm kei leh minam khat min tawh ih nungta (survive) zo kei ding hi. Hun khat teh hih bang a ih kigawm loh a a pian theih loh na ih mi nautaang (mass) in hong thei ding in ka lam en hi.

ZOL: ZORO te USA khonga pai zel, UNO khonga malakna nei chih khong kiza zel hi. A malaknate uh na theihpih hiam, lamet huai nasa hiam?
TZD:
ZORO te thu tampi thei pih lo hi ing. Bang bang hi leh sep het lo saang in a phatuam na om zaw ham tang ding in ka lam en hi.

ZOL: I pau mahin gap hong neisak ahihmanin Zosuante’n common language i neih kul nasa hiam? Common language bang chi piansak theih ding ahia/ amah hong ki evolve mai thei ding ahiam, na muhdan theihnop huai e.
TZD:
Common language belh minam sim in a neih loh a a poimawh vanh khat hi. Kei bang personally in Duhlian dialect hoih a sa hi mai ing. A hih hang ih Zomi nam tuamtuam te lak ah dialect khat peuhpeuh common language in zangh khawm ni ci le hang hong saan kim diing baih in ka um kei hi.

Hih pen long-term plan aa ih koih ding khat in ka mu hi. A ma thuthu in zong hong evolve diing dan in ka mu hi. Bang hiam ci leh Mizoram State hong pian khiat khit ciang in evolution pan (kampau tawh ki sai) speed khat hong manlang vat hi cii in ngaihsun ing.

A nih na ah Kawlgam lam pan Mizoram ah refugee tampi hong lut ciang in zong tua evolution pan khat vei step khat saang zaw in hong manlaang sawn sawn in ka mu hi. A thum na ah Nisuahna lam, nitumna lam, saklam, khanglam mun tuam tuam ah om ih minam te lak ah national and political consciousness peen a saangto tektek dan in zong ka mu hi - gentehna tu ma kum 10 kum 20 khawng lai tawh tehnghatna.

ZOL: Zosuante India, Burma leh Bangladesh khong a om i hihmanin i omna chiat ah i haksatnate kibanglou hi. Politics lam bang ah i issue leh ngaih poimohte i omna tuam dungzuiin tuak vek ding hi. Zosuan bup a ding politics lam hitaleh kong khat peuh ah a common a malakna leh kalsuanna bangbang neih hoih ding ahia?
TZD
: Zosuante pen international boundary in mun 3 a hong khen a hih man in ei mau mun tek hahkat ciat diing hoih sa ing. Minam khat ih hih lam thei kim ciat in khat leh khat ih ki huh zawh zah in ki huh leng zong hun khat/ni khat hong tun teh common cause khat tawh ih din khiat, ih sepkhop khiat zawh hun zong om in um ing.

ZOL: Gamdang a na om khit sawtta ding hiven, kawlgam a na zin nunung pen bang kum ahia? India ah na zin ngei hiam?
TZD:
Kawlgam pen zin thei lo hi ing. Zin thei ta mah leng zong zin nuam kei ning. India pen 1965 (kei ma i kum 20 ka phak lai) ah Imphal leh Lamka ah hong zin ngei ing. Tua hun in Pu Tun Kho Pum i phualpi ah nipi kal 2 (2 weeks) a mah tawh ka om khawm hi. Imphal Jail sungah Pu Son Kho Pau ka va ki muh pih hi.) 2003 kum in Calcutta, Gauhati, Shillong leh Dibrugharh - a vek in ni pi kal 3 kong hawh ngei hi.

ZOL: Gamdang a om himahle chin i gama i mite toh contact leh ki thuzakna nei thou ding na hih the tuni a i value system bang chi na sa a? Khovel mundang bang thouin i materialistic gawpin chihtakna leh ginomna khong i tasama sum muhna di taphot hihmoh neilou hile kilawm sakna om hi. Nang bang na chi muh a?
TZD:
Hih thu pen keima theih bang daan ahih leh baih ziau a kong dawn diing haksa ka sa hi. Leitung minam khempeuh phial in value system uh neih kim ciat ci in ka thei hi. Tua value systems te hong pian khiat ki pat na mun pen biakna (religion) ahih kei leh ngeina (culture) a hih kei leh tuate geel ki gawm na pan in hong piang khia ci in ka thei.

Ahihhang minam khat in a kim a paam aa teeng biakna tuam leh ngeina tuam a nei minamdang te tawh social intercouse a neih ciang in a mau i original value systems teng zong damdam in hong ki laih to to daan hi. Tua baan ah economic systems dang (gentehna: capitalism=materialism) khat peuh peuh tua minam khat sung (gentehna in taangtawng peh pan a khawksa leh khawisa tawh nungta society khat) hong luut ciang in zong ih value systems te hong ki kheel to sawn sawn daan khat hi.

Ih pu ih pa tee hun lai in ci leng community khat sung ah ih piankhiat na pen na na thupi mah mah: gentehna ukpi nam maw, sal maw, sila maw cih te pawl leh galhang, meihdawi, thukhual, thu khual lo, na seem haat maw, tha dah maw cih te pawl pan in e. Capitalism hong luut ciang in ih value systems lui teng zong damdam in hong bei a sum leh pai neih leh neih loh te, pilna siamna neih leh neih loh te, inn hoih neih te leh neih lohte, za leh min neih leh neih lohte, cih daan a hong pai ta a hih lam a kua ma ciat in ih thei sa ngen hi.

A tom in ci le hang, hih modern value systems te‘n ei Zosuante sungah a khom khat hong luut khin hi ci in ka mu hi. A hih hang ih rural area (a pualam i influence a tha haat naai lo na mun te) ah bel ih taang ngeina - old value systems - teng a khom khat om vee vee laai hi in um ing. Bang bang hi leh hong pai ding hun saupi te sung ah ih kiim, ih paam ah om minam tuam tuamte i value systems in hong influence seem seem diing in ka um hi.

Kei pen personally in ih culture lam tawh ki sai lam ah conservative mah mah khat ka hih man in (social leh political lam ah belh liberal mah mah leu leu ing) ih Zo ngei na te (cultural heritages) kep cing diing bek tham lo in revival bang bawl kiik diing a uut mah mah ka hi hi.

ZOL: Kristianna i suah mana i ngeina hoih leh value system teng mangsak i hi diam ahihkeileh khovel kikhek leh kimkiang influence ziak hi zaw? Mizoram khong ah i nam naupang lua in principle kip ki neilou dana gen pawl a om ua, nang bang na chi muh a?
TZD:
Hih thudot na tung tawh kisai bel a tungah kong dawn sa teng in zong a khom khat huam taa ka sa hi. A hi ta zong tawm hong behlap ning. Kristian ih suah man a phat tuamna tampi a om mah bang in a manpha mahmah ih ngeina luite zong tampi bei mah hi. A hita zong in hih pen eimi te sung bek hi lo in khawvel mun khempeuh ah zong tua bang hi khin ta mai a hih man in nostalgic ding lo ngaal bang mah ki kheel thei in um nawn keng. Ih minam naupang lua lai a hih man in principle kip ih neih lo na daan pen khen khat maan (dik) ding hi na ven khuavel ki heina tawh old culture tampite lak zong (gentehna: Japan, China cih te pawl) ki lamdang lua khol nawn lo in ka mu hi. Tua bek tham lo in generation gaps in zong thu tampi geen in ka um hi.

ZOL: Chimawk le, phamsa Pu Vumson bang Kristian hilou chih a kigen abang a, nang Christian himah niteh maw?
TZD:
Kei pen “Pasian om hi“ cih a a um mihing khat hi bek in Christian ka hiam, hi lo ka hiam kei mah leh kei mah ka ki define thei kei hi. Bang hang hiam ci leh denomination neih lo hi ing. Ih kha(soul) ii Gupkhiatna(salvation) leh Eternal Life ih ngah thei na diing Laisiangtho(Bible) sungah a kim tak in ki gelh khin a hih man in mihing te leh Pasian kikaal Palai(self-appointed middleman) om ding kisam ka sa kei hi.

ZOL: Bianca Son in apa Vumson autography a gelhna ah thudiklou om hileh a kilawma, tua thudiklou pen ngai khawkin lai bang na gelh in kana thei ua. Nang Pu Vumson Shante khut apan va hunkhia dan na hi hia?
TZD:
A masa pen in Shan te hi lo in Kaya(Karenni) te khut sung pan hi zaw hi. Hih thu pen sau a hih teh - tua bek tham lo hih interview a sim te lak ah Kawlgam thu pai dan leh geography a thei tam khol lo ding ahih man in a tom thei thei in kong gen ding hi. Pu Vumson pen Kaya State sungah om Mawchi mines ah geologist a sepna pan in Thai gam lam manawh ding in hong tai khia sim hi. Tua leh Kawlkumpi thau vui, thau tang tawh a langpan Karenni Revolutionary Army te i tax station ah hong tung hi. Tua lai tak in kei pen Chiangmai, Thailand, ah ka om lai tak hi in Karenni tax station pan telegram khat ka ngah peuh teh a sun a zan in ka na delh pah a (motor car, khe - on foot- leh motor boat tawh) tua mun ka tun ciang in a station commander pa pen ka lawm hoih mah mah khat na hi in tua pa kiang ah ka sanggam pa Thai lam ah ton pih pah ding hi ing ci in tua mun pan in motor boat tawh ka pai khia uh hi.

Pu Vumson in “Pa Dal, a makai te permission ngen phot lo in hih bang aa nang kong zui ding baih mawk ding a hia?“ hong cih te, ken “Lungkham ken. A HQ sawt lo in pai ding ka hih leh Karenni makai te kiang ah ke‘n dam in ka na gen siang ding hi.“ cii in ka dawng hi. Pu Vumson in belh a zi (Bianca i nu) a dik tak mah in gen hi na ven Bianca te unau kiang ah thu dik gen lo hi leh ki lawm. Tua zong lamdang khol kei. A mau unau gel neu lai bek tham lo in ei lam om dan zong a thei a kul na om lo sa hi mai leh kilawm. Karenni makai te pen 1965 pek pan a ka kithei pih leh ka ki iit pih mah mah te hi in 1970 kum kipat lam Thailand ka tun khit ciang zong in a HQs pen a vahawh mun den ka hih man in a mau i permission ngen phot lo in kei ma thu in a tonpih pah ngam hi ing.

Hih tak aa theih huai thu tawm hong gen leng foreign-trained Kawlmi geologist 6 zong Pu Vumson tai khit teh tua lam mah tawn in Thailand lam lut nuam pen lampi ah “mangthang“ hi. Pu Vumson tai ma deuh a a tai khia German-trained Karen geologist khat belh Karenni HQs ah om in Thailand lam ah zong khualzin sak lo uh hi. Pu Vumson pen Karenni gam pan ka paikhiat khit uh teh Chiangmai a om ka ki iit pih mah mah American missionary family khat kiangah ka tung sak a, tua pan in a ma‘n Bangkok ah om German Embassy contact in Germany a na tung hi.

ZOL: Germany ah Zosuan a vekin bangzah a pha dia? Nekzonna dingin bang nna khong a sem tangpi ua? Midang hong lutbeh theihna ding kong bangbang a ki hong a?
TZD:
Germany ah Zosuan pen a vek in 300 kiim bang om in teh. Na sep nei khin ciat uh hi. A sep tak tak uh bel thei sak kim keng. Haka leh ei Tedim lam pan tam pen hi. Tedim kampau belh 80 bang om leh kilawm. Midang hong lutna ding bel haksa seemseem hi. Political asylum seeu ding lo ngal - ahih kei leh - IT lam ah siam mah mah te lo ngaal - baih lo hi.

ZOL: Late 1970s hiam early 1980s lai hiamin Chimnuai Magazine hiam khat ah Colombo Plan nuaia Australia a laisim khatin a laigelh ka simkha a, nang hi dinga kong na ngaihsut mawkmawk hiven matriculation exam manlou na chi a...
TZD:
Kei Colombo Plan tawh bang mah ka ki sai ngei kei hi.

ZOL: Zomite’n internet i zang phatuam in na thei hiam? Zonet khong ah lai ka gelh nuam nawn kei na chi hileh a kilawm a. Zomite’n internet i zatdan leh Zonet na muhdan non hilh thei diam?
TZD
:Internet Zomi te‘n hih zat thei pen siatna sang in a phat tuamna geen zawh lo in tampi om zaw hi.Internet om kei leh tu‘n ei bang khat leh khat ih khan tawntung aa khat vei beek zong ih ki thei ngei kei kha ding hi.

Zonet ah lai ka gelh nop lo na pen a dang hang hi lo in tua sungah lai gelh pawl khat pen piicing (mature) lo lua a hih man in personal attack khawng bekbek tawh ki tawngtawng lel mawk a hih man in ka hun manpha te paammaih lua ka sak man hi.

ZOL: Zomite IT lam ah bang dinmun ah na mu a? Nang muhna ah i gam (kawlgam leh vaigam) a IT lama malak theihna ding bangbang om ding ahia?
TZD:
Ka theihna zah bang hileh ei Zomi te zong mun tuam tuam ah IT lam a sin leh a siam zong om khin ta hi. Ahihhang tua pilna leh siamna nei ih minam pihte ih gam leh ih minam te phattuam na ding ih zat thei na ding pen ih gam ih lei ah ei ma deih bang ih vaihawm thei na ding in POLITICAL POWER ih neih phot hong kuul ding daan hi.

ZOL: Personal deuh ki dong le. Na hinkhua ah lohching na kisa hiam? Huchi in na hihka leng chia kisik velvulna na nei hiam?
TZD:
Ka khan sungah ka kisik na ding tam khol lo hi. Bang hang hiam ci leh kum 17-19 ka phak pan a ki pan ka nuntak (life) sung ka uut leh ka tupnate (wishes and aims and objects) teng pen siang tak a define thei khin ta ka hih bek tham lo in huntom, hunsau (short and long-terms) planning tawh kalsuan thei ka hih man in khial na lianpi (fatal mistakes) lua om lo hi.

ZOL: La na phuak ngei hiam, na phuah ngei leh bangzah phuakta na hia chih hon hilh ve.
TZD:
Ih Zo tangla te kin mah mah ka hih haang in la ka phuak thei kei hi. Ahihhang in Autobiographical Songs belh la phuak siam te‘ ka phuah sak ding in ka geel hi. Sihzang sungah Autobiographical Songs taktak in phuak ding hi le‘ng La Naw, La Kai, La Ngui, La Thal Kai leh A Thip Na cihte tawh a kim tak a phuak kuul ding dan khat hi in laphuak siam tak tak te mah phuak sak ka sawm hi.

Ka geel bang a hih thei leh a tawm pen Gui (verses) 100 bang pha ding in ka um hi. Hun khat teh ih gam ih lei ah nuam tak in ciah kiik thei hun a om leh (sum leh pai zong a ki cing ka neih khaak leh) Sial 10 bang go in zu belpi 100 bang tawh ih tang ngeina taktak in Tedim gam sung ah ih ngeina la siam teng sam (invite) ding in Pawipi khat bang bawl ka sawm phial hi. (Hih bel ka“Sun mang“- Daydream -hi mai.)

ZOL: Bang la (music) khong na ngai sek a?
TZD:
Ih Zo tang la te, Western classical musics, pop songs lui te leh Kawl classical musics teng ka ngai nuam diak hi.

ZOL: Na hun manpha tampi zanga nong houlimpih manin ka lungdam lua uhi. ZogamOnline in na tupnate a lohchinna leh khansauna na neih ding kong deihsak uhi.
TZD:
Kei zong ka lungdam hi.

PROFILE

Min :Thang Za Dal
Nu leh Pa Min :Pau Tual & Khup Kho Dim
Pianna Khua :Lophei village, Thuklai P.O, Tedim Township
Pianni :February 7, 1945
Nekzonna/Nasep : Taxi Hawl